Balstoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Latvijas Universitātē studiju process tiek organizēts attālināti

Balstoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Latvijas Universitātē studiju process tiek organizēts attālināti atbilstoši spēkā esošam nodarbību sarakstam, ievērojot sekojošo:

 

Apgūstot studiju kursus attālināti, students:

 • nodarbību sarakstā paredzētajā laikā pieslēdzas konkrētam e-kursam LU E-studiju vidē estudijas.lu.lv;
 • seko mācībspēka norādījumiem par kursa apguvi;
 • attālināti konsultējas ar mācībspēku par kursa apguvi;
 • ja studiju procesa norise attālinātajā režīmā nenotiek vai studentam nav iespējams tajā piedalīties, ziņo dekānam par izveidojušos situāciju.

Docējot studiju kursus attālināti, mācībspēks:

 • nodarbību sarakstā paredzētajā laikā sazinās ar studiju kursam reģistrētajiem studentiem un attālināti īsteno studijās paredzēto darbu;
 • īsteno studiju kursu atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajam plānam, nepieciešamības gadījumā, iepriekš par to informējot studentus, veicot plāna nepieciešamās korekcijas;
 • nodrošina studentam studiju kursa aprakstā noteikto studiju rezultātu sasniegšanu, izmantojot tālmācībai un attālinātām mācībām piemērotas studiju organizācijas formas, metodes un pārbaudes veidus;
 • nepieciešamības gadījumā plāno papildu pārbaudījumus, lai pārliecinātos par studentu iesaisti un studiju rezultātu sasniegšanu;
 • nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas studiju kursa noslēguma pārbaudījuma veidā, par to informējot studējošos vismaz nedēļu pirms pārbaudījuma;
 • e-kursā norāda konsultāciju laiku ārpus nodarbībām un konsultācijai pieņemamo attālināto saziņas veidu, kurā studējošais var saņemt nepieciešamo akadēmisko atbalstu;
 • ja studiju kursos ir reģistrēti ārzemju studenti, seko līdzi viņu dalībai e-studiju procesā, (pieslēgšanās kursam, komunikācija, uzdevumu izpilde), lai pārraudzītu viņu iesaisti studiju procesā. Ja novērota ārzemju studentu nepiedalīšanās e-studiju procesā ilgāk par nedēļu, mācībspēks par to informē Studentu servisu departamentu, rakstot uz e-pastu studies@lu.lv.

Īstenojot prakses ārpus LU telpām, prakšu vadītāji izvērtē iespējas daļu no prakses uzdevumu izpildes organizēt attālināti vai pārcelt uz vēlāku laiku, t.sk., izmantojot vasaras semestri.

Organizējot sekmīgu studiju programmas īstenošanu attālināti, studiju programmu direktori, ja nepieciešams pārcelt prakses kursa īstenošanu uz vēlāku laiku, plāno cita pēctecīga studiju kursa apguvi, iekļaujot to nodarbību sarakstā.

Promocijas padomju priekšsēdētāji pārceļ promocijas padomes sēdes uz vēlāku laiku.

Nodrošinot sekmīgu attālinātu studiju norisi, dekāni:

 • ja nepieciešams, ierosina fakultātes domei attālināti lemt par noslēguma darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas termiņu pārcelšanu;
 • sniedz nepieciešamo atbalstu un kontrolē šajā norādījumā noteikto uzdevumu izpildi.

Dalīties